Stichting Verwendag Heerhugowaard

 

Hoofd beleidspunten (bijlage bij de statuten van de stichting)

Het aantal bestuursleden is vastgesteld op 5 leden

Zittende bestuursleden zijn

 • Voorzitter: Corine Luijendijk (bevoegde bankzaken)
 • Penningmeester: Harry van Steden (bevoegde bankzaken)
 • Secretaris: Jos van Steden
 • Algemeen: Angelina Klaver
 • Algemeen: Tineke Bontes

Bestuursleden  genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (Artikel 4 lid 6 statuten)

Bestuursleden zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel

 • KVK nr 67951414
 • RSIN    857240006

 

De Stichting heeft de ANBI status verkregen op 28 oktober 2017. Dit is met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum van de stichting op 27 januari 2017.

 

Taken verbonden aan het stichting bestuur

 • De taken van voorzitter, penningmeester en secretaris liggen op dit moment bij Corine Luijendijk, Harry van Steden en Jos van Steden
 • 4 x bestuursvergadering per jaar
 • Voordat zaken vastgelegd worden en gepubliceerd, is daarover overeenstemming nodig in het bestuur
 • Organisatie van verwendagen voor kankerpatienten
 • draaiboek
 • benaderen bestaande en nieuwe vrijwilligers
 • administreren van opgave deelnemers
 • roosters maken
 • Inkopen doen, waarbij zoveel mogelijk getracht wordt deze gesponsord te krijgen
 • Verzorgen van publicaties
 • Bijhouden van de website
 • Werkzaamheden rondom de verwendag
 • Het werven van sponsoren

Financieel beleid

 • Alle bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk.
 • Er worden geen schulden aangegaan.
 • Kosten die gemaakt worden voor de uitoefening van de taken van de stichting moeten uit de opbrengsten van sponsoren worden betaald.
 • September 2017 beschikt de stichting over een batig saldo dat voldoende is om de kosten van de komende twee jaar op te vangen
 • De te verwachten uitgaven worden eerst in de bestuursvergaderingen besproken
 • Alle uitgaven dienen verantwoord te zijn met facturen en bonnen
 • Afsluiten boekjaar (1-1 t/m 31/12)
 • Aan het einde van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten Deze jaarstukken worden binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. Het bestuur laat de jaarstukken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die aan het bestuur verslag doet van zijn bevindingen. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Risico beperking bij het uitvoeren van de verwendag(en)

 • Voor vrijwilligers die een behandeling geven op de verwendag vraagt de stichting een kwalificatie (oncologische toetsing/diploma)
 • Voor vrijwilligers is door de gemeente Heerhugowaard een verzekering afgesloten, zie:

https://www.heerhugowaard.nl/vrijwilligerswerk/

Sponsoren

 • Bedrijven worden benaderd voor leveringen in natura dan wel een donatie
 • Als tegenprestatie worden de bedrijven op de website genoemd als sponsor
 • Vrijwilligers met een eigen bedrijf die een behandeling geven op de verwendag, worden ook als sponsor genoemd
 • Particulieren kunnen ook doneren en worden als  “Vrienden van de Verwendag Heerhugowaard ” genoemd
 • Winkeliers die iets voor halve prijs geven, worden niet als sponsor genoemd

Goodiebag tbv Verwendag deelnemers

 • De goodiebag wordt gevuld met bijdragen van de vrijwilligers
 • Om de goodiebag voldoende te vullen, kan het bestuur besluiten om kleine attenties aan te kopen ten laste van de kas van de Stichting.